Pravila i uslovi korišćenja

OBJEKAT

KOMENTARISANJE I OCENJIVANJE DOKTORA

Ovi „Uslovi korišćenja” imaju za cilj da definišu uslove korišćenja platforme SVI DOKTORI, usluge, prava i obaveze kompanije SVI DOKTORI i korisnika.
SVI DOKTORI platforma nudi korisnicima mogućnost za korišćenje usluge imenika; zakazivanje termina, telekonsultacije i Upravljanje dokumentima. Usluge se Korisniku pružaju besplatno. Međutim, Korisnik potvrđuje da se SVI DOKTORI platforma odnosi na medicinske radnje ili usluge koju obavlja pružalac zdravstvene zaštite u okviru medicinske konsultacije koja naknadno može biti predmet obračun naknada. SVI DOKTORI pruža na svom sajtu pojedinosti u vezi sa cenama pregleda zdravstvenog radnika, ove informacije su date samo informativno. Platforma SVI DOKTORI ni pod kojim okolnostima ne garantuje tačnost takve informacije. Konačna cena usluge može da varira u zavisnosti od vrste konsultacija koje su sprovedene, u skladu sa ugovorima o tretmanu. Na samom zdravstvenom radniku je da obavesti pacijenta o troškovima tretmana ili lečenja.

USLOVI PRISTUPA USLUGAMA

Svaki korisnik može pristupiti usluzi imenika bez potrebe za kreiranjem naloga. Korišćenjem funkcija dostupnih na sajtu SVI DOKTORI, Korisnik potvrđuje da je pročitao i bezrezervno prihvatio ove Uslove korišćenja. Svaki korisnik koji kreira Korisnički nalog da bi pristupio online uslugama zakazivanja termina, telekonsultacija i upravljanja dokumentima takođe se obavezuje da će poštovati, bez rezerve, ove uslove korišćenja. Korisnik prihvata uslove korišćenja izričito, bez ograničenja ili rezerve prilikom kreiranja svog korisničkog naloga. Kreiranje korisničkog naloga podrazumeva potpuno prihvatanje Ugovora. Ukoliko se Korisnik ne slaže sa svim ili delom sa uslovima korišćenja, ne sme da koristi Usluge. Uslovi korišćenja su primenljivi od njihovog prihvatanja od strane korisnika, na neodređeno vreme, do raskida Ugovora za korisnike sa nalogom.

KREIRANJE KORISNIČKOG NALOGA

Da biste koristili usluge zakazivanja termina Online, telekonsultacije i upravljanje dokumentima, Korisnik mora da kreira korisnički nalog onlajn. Kada otvori svoj korisnički nalog, Korisnik se obavezuje da obezbedi tačne i potpune informacije o njegovom identitetu traženim u onlajn obrascu. Posebno se obavezuje da ne stvara lažni identitet i ne da uzurpira identitet druge osobe. Korisnik je saglasan da odmah ažurira, u slučaju izmene, podatke kojima raspolaže. S obzirom na prirodu pruženih usluga, platforma SVI DOKTORI zadržava pravo na proveru od strane dobavljača, identitet Korisnika. Nakon kreiranja njegovog naloga Korisnik dobija e-poruku za potvrdu aktivacije njegovog naloga na navedenu adresu. On je dužan da proveri da li je adresa e-pošte uneta ispravno prilikom kreiranja njegovog naloga. U slučaju da Korisnik pruži informacije lažno, netačno, zastarelo, nepotpuno ili verovatno da će izazvati grešku, SVI DOKTORI može, odmah bez obaveštenja ili kompenzacije, suspendovati pristup korisničkom nalogu i odbiti pristup, privremeno ili trajno, celom ili delu Usluge.

E-MAIL ADRESIRAN KORISNIKU

Zakazivanjem onlajn termina, Korisnik zahteva i stoga ovlašćuje SVI DOKTORI platformu da mu se pošalje mejl o potvrdi, otkazivanju ili podsetnik za sastanak; informacije o slanju dokumenata ili informacije o podsetniku za obnovu i bilo koju vrstu informacija u vezi sa imenovanjima koje je izvršio posebno na SVI DOKTORI platformi.

Ove e-poruke šalje SVI DOKTORI u ime Pružaoca zdravstvenih usluga kod kojeg je Korisnik zakazao termin putem SVI DOKTORI platforme. SVI DOKTORI odbija svaku odgovornost u slučaju ne prijema e-pošte iz tehničkih razloga. SVI DOKTORI odbacuju svaku odgovornost za slučaj greške u unosu kontakt podataka od strane Korisnika čineći nemogućim slanje bilo kakvog Emajla.

OBAVEZE, ODGOVORNOSTI I GARANCIJE PLATFORME SVI DOKTORI

Platforma SVI DOKTORI postavlja sredstva i mere neophodne za nesmetan rad i održavanje kontinuiteta i kvaliteta Usluge. Korisnik potvrđuje da je uloga SVI DOKTORI ograničena na ulogu posrednika i pružalaca tehničkih usluga.
Korisnik prihvata da SVI DOKTORI ne može biti odgovoran za prekid usluga ili kašnjenje izvršenja koje nije pod njenom kontrolom i da pružanje Usluga zavisi od pouzdanosti, dostupnosti i kontinuiteta veza većeg broja delova trećih lica (operateri telekomunikacionih mreža, internet, Korisnička oprema itd.) kao i tačnost i integritet podataka korisnika. SVI DOKTORI može da suspenduje Usluge u svrhu planiranog održavanja od strane SVI DOKTORI platforme, ili nekog od njegovih podizvođača ili u slučaju tehničkih zahteva. Ugovorne strane razumeju da SVI DOKTORI ne može ni pod kojim okolnostima biti odgovoran za popravku bilo kakve štete indirektne efekte koje korisnici trpe prilikom korišćenja Usluge. SVI DOKTORI odbija svaku odgovornost u slučaju spora, bez obzira na uzrok, između korisnika i zdravstvenog radnika, koji se ne može pripisati platformi SVI DOKTORI.
SVI DOKTORI se ni na koji način ne može smatrati odgovornim za ne-vršenje ili nepravilno izvršenje radnje ili postupanje od strane Učesnika zdravstvene zaštite, sadržaja recepta, medicinski dokument i neželjeni efekat koje je doživeo Korisnik nakon konsultacije sa zdravstvenim radnikom.

OPŠTE OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik je saglasan da se pridržava uslova Ugovora; da će učiniti dostupnim platformi SVI DOKTORI, bez ograničenja, svu prateću dokumentaciju koja potvrđuje podatke Korisnika, saopštiti platformi SVI DOKTORI, u dogovorenim rokovima, sve informacije neophodne za pružanje Usluga i ažuriranje u pisanju Korisničkih podataka. Korisnik je isključivo odgovoran za posledice u vezi sa podrazumevanim ili kašnjenjem u ažuriranju navedenih podataka; u proveri da li je oprema neophodna za korišćenje. Usluge i korišćenja su u skladu sa tehničkim zahtevima: da korisnik ograniči pristup i poštujte maksimalnu poverljivost u pogledu načina pristupa Uslugama, ma kakvi oni bili, I generalno, poštuje ove metode pristupa kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje Usluga;
da korisnik koristi Usluge u skladu sa zakonima i propisima primenjivo na Ugovor;
da korisnik ne koristi Usluge na bilo koji način
da korisnik ne naškodi ugledu platformi SVI DOKTORI
da korisnik koristi Platformu i Usluge samo u privatne svrhe, Usluge se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe.
Korisnik je odgovoran za upotrebu koju on koristi ili koju njegovi bližnji koriste.
Takođe, korisnik je odgovoran za korisničke podatke koje pruža Platformi.
Korisnik je odgovoran za nezakonito, nemoralno ili lažno korišćenje Usluga od strane Korisnika i/ili njegovih srodnika.
ONLINE SERVIS Korisnik može, u svakom trenutku, zakazati termin na platofrmi SVI DOKTORI za sebe ili bližnje, za konsultaciju u kabinetu lekara ili putem telekonsultacije, za raspored koji je naznačen kao dostupan od strane zdravstvenog radnika na platformi SVI DOKTORI. Svaki sastanak prenosi se u realnom vremenu, takođe se u slučaju potreba, može odložiti ili čak otkazati. U ovom slučaju, Korisnik je odmah obavešten putem imejla.
Korisnik takođe može da upravlja svojim sastancima, samim tim i njegovih rođaka (otkazivanje, izmena) i pratiti istoriju njegovih promena.
Na Korisniku je da izvrši sve provere koje se čine neophodnim ili odgovarajućim pre nego što nastavi sa bilo kojom rezervacijom kod jednog od registrovanih zdravstvenih aktera. Korišćenje Usluga ne menja ili umanjuje direktno ili indirektno odgovornost i obaveze zdravstvenih aktera registrovanih na platformi SVI DOKTORI. SVI DOKTORI ni na koji način nije odgovoran za otkazivanje ili nedostupnost Zdravstvenog aktera. Nakon zakazivanja termina, Korisnik je obavešten da zakazivanje termina predstavlja čvrstu obavezu sa njegove strane i da bilo koje promene o zakazanom predgledu moraju biti predmet otkazivanja ili odlaganja pregleda sa zakazanim zdravstvenim akterom. Ove akcije se mogu obaviti putem sistema za otkazivanje koji se nudi preko platforme SVI DOKTORI. Korisnik potvrđuje da je obavešten o posledicama njegovog nepojavljivanja na zakazanom sastanku sa zdravstvenim akterom. Korisnik je takođe obavešten da Zdravstveni akter ima mogućnost blokiranja onlajn rezervacije termina sa Korisnikom, UKOLIKO KORISNIK NIJE ISPOŠTOVAO PRAVILA KORIŠĆENJA PLATFORME SVI DOKTORI.
Zdravstveni akter je isključivo odgovoran za svoju odluku da blokira zakazivanja pacijenta. SVI DOKTORI odbija svaku odgovornost u slučaju spora povezanog sa blokiranjem pacijentovog pregleda na mreži od strane lekara.

USLUGA TELEKONSULTACIJE

Da bi Korisnik imao koristi od kvalitetne usluge telekonsultacija, Korisnik mora imati najmanje sledeću opremu: (i) dovoljno noviji pametni telefon ili računar sa kamerom sa zadovoljavajućom rezolucijom i (ii) Internet vezau (4G) sa dovoljnom brzinom. Ako to nije slučaj, zdravstveni akter može prekinuti Telekonsultacije i ako smatra da je potrebno, preuzme od Korisnika troškove koji se odnose na već izvršene radnje. SVI DOKTORI je samo jedan tehnički posrednik, između Korisnika i zdravstvenog aktera, omogućavajući konsultacije na daljinu: video prenos, slanje dokumenata elektronskim putem i onlajn plaćanje. Prilikom telekonsultacije: Tokom sastanka, Korisnik se poziva da dođe na Telekonsultacije nekoliko minuta ranije da se uveri u kvalitet audio i video veze pametnog telefona ili računara. Prilikom povezivanja radi Telekonsultacije, Korisnik je stavljen na čekanje od strane zdravstvenog radnika na period koji je preostao do početka sastanka. Zdravstveni akter tada aktivira početak Telekonsultacija. SVI DOKTORI ne moze biti odgovoran za kašnjenja ili otkazivanja sastanaka zdravstvenih aktera. Korisnik se obavezuje da će koristiti Telekonsultativne usluge u uslovima koji mu omogućavaju da obezbedi razgovor sa Zdravstvenim akterom. Posebno, Korisnik mora da se pobrine da obavi Telekonsultacije na mesto dovoljno osvetljeno i mirno kako bi se omogućila kvalitetna telekonsultacija.

USLUGA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA

Pristupanjem svom korisničkom nalogu, Korisnik može: - da dodaje Dokumente u karticu „Moji dokumenti“ za sebe i/ili srodnike za koje zakazuje sastanak putem plaforme SVI DOKTORI, koja je ovlašćena da upravlja njihovim Dokumentima, - da pristupi, konsultuje i preuzme dokumente i elektronske recepte poslate od strane zdravstvenih aktera, - da deli svoje dokumente sa lekarima tokom zakazivanja termina onlajn putem Telekonsultacije. Pri čemu Korisnik ostaje jedini vlasnik Dokumenta, SVI DOKTORI platofrma ni na koji način nije odgovorana za sadržaj ili tačnost dokumenata koje dele zdravstveni akteri sa Korisnikom.

INTELEKTUALNA SVOJINA

SVI DOKTORI usluge i svi elementi koji ih čine su, osim ako nije drugačije navedeno, isključivo vlasništvo SVI DOKTORI platforme. Ništa u Ugovoru ne može se tumačiti kao prenos prava intelektualne svojine.
Korisnik se slaže da neće: pokušati da pristupi ili kopira izvorni kod platforme SVI DOKTORI, koristi Platformu u druge svrhe osim korišćenja Usluga, stvoriti kopije SVI DOKTORI platforme; reprodukovati, ispravljati, izdvojiti, modifikovati, prevesti na bilo koji jezik, ponovo upotrebiti, urediti, prilagoditi, dekompilirati (osim i u meri u kojoj je to izričito dozvoljeno važećim zakonom), niti inkorporirati SVI DOKTORI platformu u bilo koji drugi softver preprodati, iznajmiti ili komercijalno iskoristiti SVI DOKTORI platformu, ili dodeliti SVI DOKTORI platformu trećoj strani; Korisnik prihvata da svako kršenje ovog člana predstavlja kažnjivo krivično delo.
Suspenzija uz obaveštenje U slučaju nepoštovanja ugovora navedenog prethodno od strane Korisnika, kršenjenjem važećih zakona i propisa plaforma SVI DOKTORI zadržava pravo da pošalje zvanično obaveštenje korisniku kako bi ga obavestila o suspenziji njegovog naloga. U slučaju ozbiljne opasnosti uočene ili dokazane za doktora ili pacijenta, ili reputaciju plaforme SVI DOKTORI, SVI DOKTORI može suspendovati ili ograničiti pristup Korisniku na sve ili deo Usluga bez obaveštenja. Korisnik će biti obavešten o ovoj suspenziji na bilo koji način. SVI DOKTORI će jednostrano odlučiti o daljem radu naloga korisnika.
Raskid od strane platforme SVI DOKTORI. Korisnik potvrđuje da je obavešten da SVI DOKTORI može prekinuti usluge, a da ne mora opravdati svoju odluku i to može uraditi bez naknade. U ovom kontekstu, Korisnik je obavešten da SVI DOKTORI mora poštovati otkazni rok od mesec dana.
Raskid od strane korisnika Korisnik može raskinuti Ugovor u bilo kom trenutku zahtevom za brisanje njegovog korisničkog naloga na support@svidoktori.com ili prijavljivanjem na njihov korisnički nalog „Moj nalog”. U skladu sa svojim pravom na prenosivost ličnih podataka, Korisnik će moći da preuzme u CSV ili Ekcel formatu sve njegove podatke sa platforme SVI DOKTORI pre brisanja njegovog korisničkog naloga.
Posledice raskida Svaki raskid ugovora od strane platforme SVI DOKTORI ili Korisnika povlači za sobom automatski prestanak prava na pristup Uslugama Korisnika, brisanje ili anonimizacija svih Korisničkih podataka kao i svih medicinskih dokumenata sadržanih u korisničkom nalogu. SVI DOKTORI je ipak ovlašćen da zadrži kopiju poverljivih informacija za sve svrhe propisane zakonom.

PRIVACI

Svaka Strana garantuje da će obezbediti strogu poverljivost poverljivih informacija koje se dele tokom faza predugovornim i postugovornim, kao i tokom izvršenja Ugovora. Kao takva, svaka Strana se obavezuje da koristi poverljive informacije samo u svrhe izvršenja Ugovora, da preduzme sve mere predostrožnosti i zaštite koje su neophodne za očuvanje poverljivosti, da spreči pristup neovlašćenim osobama, da nikada ne otkrije ili reprodukuje poverljive informacije druge strane drugim licima. U svim slučajevima, Strana koja prima informacije poverljivo garantuje poštovanje ove obaveze. Obaveza poverljivosti ostaje na snazi određeno vreme pet (5) godina nakon isteka, iz bilo kog razloga.

Podrška

Prijavite se za obaveštenja